طرح درس هدیه های آسمانی راهنمایان زندگی (پایه پنجم)

 اهداف رفتاری

1.    رفتار و کردار پیامبران را سرمشق زندگی خود قرار دهد

2.    به دستورات دین اسلام عمل نماید

3.    به پیامبران احترام بگذارد

4.    بتواند ویژگیهای پیامبران را نام ببرد

5.    بتواند اسامی پیامبران را به ترتیب نام ببرد

 وسایل تدریس:

کتاب درسی ـ کارت  ( اسامی پیامبران اولوالعزم ) ـ تابلو ـ گچ ـ ورقه سفید

 ارزشیابی تشخیصی:

معلم از دروس گذشته چند سوال از دانش آموزان می پرسد :

1 ـ برای پاسخ پرسشهای که نمی دانیم از چه کسانی سوال می پرسیم ؟

2 ـ چرا پادشاه مسلمانان را تسلیم بت پرستان نکرد ؟

3 ـ آیا ما می توانیم برنامه مناسب زندگی خود را تنظیم کنیم ؟

4 ـ سهیل چگونه می تواند خطاها یش را جبران کند ؟

5 ـ مردم قبل از اسلام چه کارهای انجام می دادند؟

 آماده سازی ( ایجاد انگیزه ):

معلم به هر گروه ورقه ای سفید می دهد تا دانش آموزان به صورت گروهی به سوالات پاسخ دهند .

ـ به نظر شما چه کارهای زشت و ناپسند است  ؟

ـ  هر گروه ضمن بحث و گفتگو با هم شروع به نوشتن می نمایند .

ـ حالا چه کارهای نیکو و پسندیده است ؟

 ـ سر گروه ها مطالب خود را بیان می نمایند .

ـ معلم  ضمن ارائه مطالب بوسیله گروهها آن ها را دردو ردیف رو ی تابلو می نویسد.

ـ بچه ها انجام دادن کدام کارها شایسته یک مسلمان است ؟

ـ کارهای نیک و پسندیده

ـ در چه کتابی به ما سفارش شده که کار نیک و خوب انجام دهیم ؟

ـ قرآن

 روش تدریس:

پرسش و پاسخ- مباحثه ای

 ارائه درس جدید:

- مردم قبل از اسلام چه کارهایی می کردند ؟

ـ بت می پرستیدند .

ـ با یکدیگر دشمنی می کردند .

ـ مال یتیمان را می خوردند.

ـ دختران را زنده به گور می کردند .

ـ به مردم فقیر ظلم و ستم می  کردند .

ـ با همسایگان خود بدرفتاری می کردند .

- آفرین بچه ها ، آیا این کار ها درست بودند ؟ـ خیر

 ( مردم در روز گار قدیم گمراه بودند و نمی دانستند این اعمال زشت و ناپسند است . )

- خداوند چگونه مردم را متوجه اشتباه شان کرد ؟با فرستادن پیامبران

- چرا خداوند پیامبران را به سوی مردم فرستاد ؟ تا مردم را هدایت و راهنمایی نمایند .

- پیامبران چگونه انسانهای بودند ؟نیکو کار ـ راستکو ـ امانت دار ـ پاک دامن

- پیامبــــران مردم را به انجام چه کارهای دعوت می کردند؟

ـ کارهای نیک و عبادت خدا و درستکاری و راستگویی

بله بچه ها خداوند با فرستادن پیامبران مردم را به یکتا پرستی و دوری  از کارهای زشت و ناپسند و درستکاری دعوت نمود .

- حالا هر گروه نام گروه خود را بگوید .نوح ، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد (ص)

آفرین بچه ها اینها پیامبرانی هستنند که از جانب خداوند به پیامبری برگزیده شدند تا مردم را به راه راست هدایت و راهنمایی نمایند .

- آیا می دانید آخرین پیامبر خدا چه کسی است ؟حضرت محمد

- کتابی که راهنمای دینی ما مسلمانان است چه نام دارد ؟قرآن

- آیا می دانید به حضرت محمد چه لقبی داده بودند ؟  محمد امین

ـ - چرا به او لقب امین داده بودند ؟

ـ چون در جوانی راستگو و درستکارو امانت دار و پاک دامن بود.

 جمع بندی مطالب

به طور خلاصه نکات مطالب درس را بیان می کنیم. (البته بهتر است دانش آموزان خود مطالب را جمع بندی کند و معلم نقش راهنما را داشته باشد.)

 ارزشیابی پایانی

معلم از دانش آموزان چند سوال می پرسد :

1 ـ آخرین پیامبر خدا چه نام دارد ؟

2 ـ چرا حضرت محمد آخرین پیامبر خداست ؟

3 ـ پیامبران مردم را به انجام چه کارهای دعوت می کردند ؟

4 ـ برای قدر دانی از زحمات پیامبران چه با بکنیم ؟

دانش آموزان به سوالات پاسخ می دهند :

ـ حضرت محمد

ـ چون کامل کننده دین پیامبران پیشین است .

 ـ کارهای نیک و عبادت خدا و راه و رسم خوب زیستن

ـ باید به دستورات پیامبران توجه کنیم و به آنها عمل کنیم .

تعیین تکلیف

معلم از دانش آموزان می خواهد به صورت گروهی فعالیتهای زیر را انجام دهند ؟

1 ـ درباره زندگی حضرت محمد ( ص ) تحقیق نمایند ؟

2 ـ در باره ی نام کتاب چند پیامبر تحقیق کنند ؟

 

/ 0 نظر / 176 بازدید