نمونه سوال بنویسیم وانشاخردادماه92

2      کدام یک از فعل های زیر زمان آینده را نشان می دهد . ( با علامت (‌×)  مشخص کن) .                       5/1

         نوشتند 5           خواهند نوشت 5 می نویسم5         نوشته بودم 5

         کلمات کدام قسمت هم خانواده نیستند؟

          مراجعه -  رجوع 5  حق حقیقت 5      عظیم بعضی 5 عالم علم 5

         کلمه های کدام قسمت مترادف هستند؟

         جهل و دانایی 5          گفتار و رفتار 5        شب و روز 5        ثروتمند و غنی 5

 

 3   چفت واژه ی زیررادریک جمله بکارببرید.     تلخ و شیرین                                        5/0

     ................................................................................................................................................

4     ضرب المثل « جوینده یابنده بود »  را در یک جمله توضیح بده.                                   1

……………………………………………………………………….…………                                          

 5       کدام یک ازگزینه های زیر،برای کامل کردن این جمله مناسب تراست.

         بارایانه ها می توان به شبکه های اینترنت ..............وتازه ترین خبرهارا  .............

1)   واردشد- به دست می آورند5                                 2) واردشد-به دست آورد5  

2)   3) واردخواهدشد- به دست خواهدآورد5           4) واردشد-به دست آورد5

 6      عبارت های زیر را به فارسی امروزی برگردان و بنویس.                                          1

تخته ها به میخ بدوز و از آن کشتی کن      ……………………………………………………………

این پایگاه به دعای مادر یافتی ؟‌                  ……………………………………………………………

 7      هر کلمه را با پسوند مناسب ترکیب کن و کلمه ای تازه بساز «  سار  -  زار  -  مند »‌                      1

            درد + ………………     ………………………     گل + ………………………………………

 8     جدول زیر را کامل کن.                                                       1

جمله

نهاد

گزاره

قید

زمان فعل

دانش آموز خوب هر روز درسش را می خواند .

 

 

 

 

 

9      معادل فارسی هر کلمه را مانند نمونه به آن وصل کن.                                           5/0

                        اغلب ¯                  ¯رایانه

                        کامپیوتر¯           ¯نشانی

                        آدرس ¯             ¯بیشتر

 10     جمله ی زیر را به صورت دل خواه در یک بند بنویس                                       5/1

         گل زیبایی را دیدم،‌که در حاشیه ی پارک روییده بود . دستم ……………………………………….……………

……………………………………………………………………………….…………………………     

 

11     کلمه ی مناسب داخل پرانتز را در جای خالی قرار بده .                                        1

         هرگز خود را پیش دیگران ……….………مکن ( خار ،‌ خوار )

         هر شب ……….……… تلویزیون، اخبار تازه ای می شنوند( بینایان ،‌بینندگان )

 12    جمله ی زیر را بخوان و یک ضمیر از آن  را پیدا کن و بنویس چندم شخص می باشد .                       5/0

        الهی ،‌چنان که این پسر،  مرا بزرگ و عزیز داشت ،‌اندر میان خلق او را بزرگ و عزیز گردان .

     ضمیر :     ………….…………………           شخص :‌………….…………………

 

13   درباره ی تصویر زیر یک بند بنویس.                                                          5/1

…………………………………………….…………………………                    

…………………………………………….…………………………          

…………………………………………….…………………………      

 

14   از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کرده و درباره ی  آن هفت سطر بنویس.                                 7

الف ـ زیباترین منظره ی محل زندگی خود را بنویس.

ب ـ تعطیلات تابستان خود را چگونه می گذرانی؟

ج ـ اگر مخترع بودم.

/ 0 نظر / 84 بازدید