نمونه سوال بنویسیم وانشاخردادماه92

     2فارسی کلمات زیر را بنویس.                                                

         * موبایل(........................................................................ )                      * سی دی(........................................................................)         

        * مختصر(........................................................................)                            * ویرگول(........................................................................)

3     دو جمله بنویس که در آن کلمه «تیر» معنای متفاوتی داشته باشد.                                   

* تیر: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

* تیر: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  4     جمله‌ی زیر را به زبان فارسی امروزی بازنویسی کن.                                               

روز نخست که خبر دادند خلیفه را، سخت افسرده گشت

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 5     در جملات زیر هم معنی کلمات داخل پرانتز را بنویس.                                    

         * در غار علی‌صدر (حفره‌هایی) عمیق وجود دارد.

        * امام حسین(ع) از (جهل) مردم ناراحت بود.

 6    جدول زیر را کامل کن.                                                             

جمله

نهاد

گزاره

زمان فعل

شخص فعل

لغت‌نامه‌ی معروف دهخدا را امانت گرفتم.

 

 

 

 

 7     جمله‌ی زیر را در یک بند کوتاه ادامه بده.                                            

         او توپ را گرفت و به طرف من انداخت. من هم .............................................................................................................................................................................................................................

  8     برای کلمات زیر یک صفت اضافه کن.                                                     استاد.....................................       اسب.....................................            ایران.....................................          مردان.....................................

9     از حروف داخل کمانک در جای مناسب استفاده کن.(تا که امّا)                             

        از حیاط خواهرم را صدا زدم ................. او جواب نداد به اتاق آمدم................. ببینم چرا جواب نمی‌دهد.................  متوجه شدم او

10     ازسه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و حداقل 7 سطر درباره آن بنویس.                    10

  • شیعه‌ی واقعی امام علی(ع) چگونه انسانی است؟
  • شجاعت چیست و به چه کسی شجاع می‌گویند؟
  • گفت و گوی یک مداد و خودکار

..........................................................................

..........................................................................

 

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید