سئوالات درس علوم فصل 8 -9-10-11

 

                        نام نام خانوادگی  :….….….…..….…………سؤالات آزمون درس علوم تجربیپایه ی پنجم دبستان ...........  اردیبهشت ماه ...

 

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

 

 

 

5

 

6

 

 

7

 

8

    گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

  داروی پنی سیلین از کدام گروه تهیّه و بر کدام گروه اثر کشنده دارد ؟

                     الف)قارچ چتری - ویروس                             ب)قارچ ذرّه بینی – ویروس

                      ج)کپک سبز – باکتری                                       د) کپک سبز – مخمّر  

  در تبدیل شیر به ماست نقش اصلی بر عهده ی کدام دسته از جانداران زیر است ؟

       الف )باکتری ها                  ب)قارچ های ذرّه بینی                        ج) جلبک های سبز                د) ویروس ها  

  عامل ایجادکننده ی کدام بیماری ها باکتری است ؟

         الف)حصبه – سل                ب) فلج اطفال – کزاز                          ج) وبا – هاری                       د) آبله - سرخک

  کدام جمله غلط است ؟

       الف)ویروس ها فقط در داخل سلول زنده فعّالیّت  می کنند .    

        ب ) پادتن ها موادی هستند که از گلبول های سفید  ترشّح می شوند .

         ج)مخاط دهان و بینی می تواند بعضی از میکروب ها را بکشد .

      د) یک نوع پادتن می تواند همه ی انواع باکتری ها  را نابود کند .         

  دو اندامی که شبیه به هم عمل می کنند کدام هستند ؟

      الف)بینی و پوست                       ب) چشم و گوش                     ج)گوش و پو ست                 د)بینی و زبان    

  کدام قسمت از چشم انسان در مقابل نور کم یا زیاد  تغییر اندازه می دهد ؟

    الف) عدسی                               ب)مردمک                                ج) قرنیه                              د) پرده ی حسّاس چشم  

 اولّین حلقه ی همه ی زنجیره های غذایی چیست ؟

      الف )گیاهان سبز                 ب)جانوران گیاه خوار                   ج)جانوران گوشت خوار                  د) خورشید

 کدام وسیله ماشین پیچیده است ؟

      الف ) دستگیره ی در                     ب) قرقره                      ج)دوچرخه                          د) ارّه

بارم

20 سؤال اوّل هر کدام 5/. نمره

 

 

 

 

 9

 10

11

12

13

14

                  جاهای خالی را کامل کنیـــــــد:

     ....... ...............فراوان ترین جانداران روی زمین هستند .

    قارچ ها به وسیله ی سلّول های ریزی به نام ...................تولید مثل می کنند .

   اولّین راه دفاعی بدن در مقابل میکروب ها .......................است .

   بیشتر اطّلاعاتی که ما از دنیای اطراف خود به دست می آوریم از راه ....................است .

   بیشتر نزدیک بینی ها و دوربینی ها جنبه ی..................... دارند .  

   .......................چشمه ی انرژی لازم برای همه ی موجودات زنده است

15

 

16

17

18

19

20

صحیح ویا غلط بودن جملات را تعیین کنیـــــــد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          صحیح      غلط

                 هر نوع ویروس فقط در داخل سلّول های معیّنی از بدن گیاه یا جانور فعّالیّت می کند .

                 درست کردن کود یکی از کارهای مفید باکتری هاست .

                جلبک ها موجودات زنده ای  هستند که چون سبزینه ندارند نمی توانند غذاسازی کنند .

                 ما زمانی خوب می بینیم که تصویر اجسام بر روی پرده ی حسّاس درون  چشم ما تشکیل شود .

                محیط زیست جانداران مختلف شبیه هم است .

   از سال 1900 میلادی تاکنون از میزان بیماری های قلبی کم شده ولی بر میزان بیماری ها  تنفّسی افزوده شده است .

 

 

 

21

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 27

 

 28

 

 29

 

30

 

 31

 

 32

 

33

 

 34

پاسخ پرسش های زیر را بنویسید :

جانداران ساده چند نوع هستند ؟ نام ببرید .

 

چه چیزهایی سرعت تولید مثل باکتری ها را کم یا زیاد می کند ؟

 

اگر باکتری های تجزیه کننده در طبیعت وجود نداشتند چه می شد ؟

 

مهم ترین راه های انتقال بیماری ها را نام ببرید . ( 4 مورد )

 

واکسن چیست ؟

 

دو دسته ی مهم داروها را فقط نام ببرید .

 

چهار دستور برای مراقبت از چشم های خود را بنویسید .

 

پوست قادر به انجام چه کارهای مهمّی است ؟

 

قسمت های مهم دستگاه عصبی انسان چه هستند و در کجا قرار دارند ؟

 

تفاوت مهم شکل سلّول هلی عصبی با سایر سلّول ها در چیست ؟

 

شبکه ی غذایی چیست ؟

 

چرا پوسته ی زمین برای ما مهم است ؟

 

با توجّه به شکل مقابل مختصری در باره ی « چگونگی شنیدن » توضیح دهید

 

       موفّق باشید . مرتضی نجفی شیخ سرجین

 

5/0

 

1

 

5/0

 

1

 

 

1

 

5/0

 

 

1

 

1

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

1

 

 

1

 

/ 0 نظر / 44 بازدید