امتحان دوم کلاس پنجم(آبانماه)

بنویسیم وبخوانیم

 • نشانه ی مکث کوتاه کدام است ؟

الف ) دونقطه

ب ) درنگ نما(ویرگول)

ج ) علامت تعجبی

د ) نقطه 

 •  گدام گزینه ارتباط کمتری بابقیه دارد ؟

الف )  آشامیدنی

ب )  دیدنی

ج )  سینی 

د ) خواندنی

 • ........ از هیجان انگیز ترین بخش های داستان است .

الف )  قهرمان داستان

ب )  عنوان داستان

ج )   اوج داستان

د ) شناسنامه داستان

 • کدام یک کنایه نیست ؟

الف )  خواستن توانستن است.

ب )  پنبه راازگوشت بیرون کن

ج )   سربه هوا

د ) خانه به دوش

 • کدام دسته ازکلمات زیر ارتباط کمتری با سایر گزینه ها دارد ؟

الف )  نقش ، نقاش ، نقوش

ب )  اثر ، موثر ، آثار

ج )   علم ، معلم ، عمل

د ) درس ، تدریس ، مدرسه

 • املای کدام باتوجه به معنی آن نادرست است ؟

الف )  صبحدم : صبح زود

ب )  صبور : بردبار

ج )   صخره : تخته سنگ

د ) صهل : آسان

 •  کدام گزینه درست معنی نشده است ؟

الف ) خریف : پاییز

ب  ) خرسند : خوشحال

ج )  خان : امیر

د ) خوان : امیر

 • در کدام یک ازکلمات زیر رانمی توان با اضافه کردن « با » و « بی » دو کلمه مخالف ساخت ؟

الف ) سواد

ب  ) هنر

ج )  ادب

د )  راه

 •   کدام یک از فعل های زیر زمان گذشته رانشان می دهد ؟

الف )  خواندم

ب  )  می خوانی

ج )  خواهم خواند

د ) می خوانم

 •  درکدام یک ازگزینه های زیر غلطاملایی وجود دارد ؟

الف ) هرچیزی که خوار آید روزی به کار آید .

ب  ) پرندگان ازجایشان برخاستند .

ج )  مردم کویر خوار وخاشاک جمع می کردند .

د ) درقدیم مردم  روستا برای شخم زدن از خیش استفاده می کردند.

 •  دریک لغت نامه کدام کلمه زودتر نوشته می شود ؟

الف ) حرکت

ب  ) حرارت

ج )  حریصان

د ) حراست

 •  ازمیان گزینه های زیر مضاف ومضاف الیه را مشخص کنید .

الف ) لباس سبز

ب  ) چای خوش رنگ

ج )  کوه دماوند

د ) زبان گویا

 •  « هنگامی که آفتاب از  پشت کوه سرش را بالا آورد .» یعنی چه ؟

الف ) آفتاب غروب کرد

ب  ) هنگام ظهر است

ج )  آفتاب طلوع کرد

د ) هنگام سحر است

 • املای کدام باتوجه به معنی آن نادرست است ؟

الف )  صبحدم : صبح زود

ب )  صبور : بردبار

ج )   صخره : تخته سنگ

د ) صهل : آسان

هدیه های آسمان

- چرا حضرت یعقوب به خاطر یوسف خداوند راسپاس می گفت؟

-شما درموقع گرفتاری چه می کنید؟

حضرت مریم مادر کدام پیامبر بود؟

-مسلمانان درمقابل نجاشی به چه کسی توکل کردند؟

-بت پرستان  قریش از مسلمانان چه درخواستی داشتند؟  

علوم تجربی

-فاصله ی بین مولکول ها در کدام مورد کم تر است ؟

 1 ) هیدروژن                2 ) نیتروژن                  3 ) اکسیژن          4 ) سرک

-کدامیک ازمواد زیر عنصر است ؟

 طلا      نمک     هوا     آب

 -کدام یک از مواد زیر یک تغییر شیمیایی است ؟

 ذوب    انجماد     سوختن     تبخیر

 - هنگام بریدن نان کدام خاصیت آن تغییر می کند؟

 مزه      رنگ         اندازه      جنس

-   بارش باران یک تغییر .........................است .

 -   هرچه جسم به تکیه گاه نزدیکتر باشد به نیروی .......................احتیاج داریم .

 تاریخ ومدنی

- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.

- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟

 

- خوارج چه کسانی بودند؟

 

- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟

 

- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.

- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟

 افراد زیر چه نسبتی با پیامبر داشتند ؟

 حضرت علی:                            

 حضرت خدیجه:

 ابوطالب:

 عبدالمطلب:

 آمنه:

 ابوطالب:

پیامبر چند سال مردم را مخفیانه مردم را به دین اسلام دعوت کرد ؟

چرا در زمان عثمان مردم ناراضی شدند ؟

سوال جغرافیا

- هر چه از ناحیه مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز وزاگرس می رویم ؛ تعداد شهر ها وروستا ها چه تغییری می کند ؟

الف  :کاهش می یابد       ب : افزایش می یابد

ج : تغییری نمی کند      د: شهر ها کم وروستا ها زیاد می شود

- کشور ما از چه نظر در جهان اهمّیّت دارد ؟

الف : تولید ماشین آلات صنعتی                        ب : صادرات محصولات کشاورزی

ج  : تولید محصولات کشاورزی                          د : منابع نفت وگاز

-  مهمترین محصولات کشاورزی ایران که به کشور های دیگر صادر می شود کدام است؟

الف: گندم وجو     ب: برنج وچای              ج :  پسته وخرما        د: گندم وخرما

 - بیش ترین تراکم جمعیت در کدام قست ایران است ؟

- خرما در کدام نواحی ایران کشت می شو.د ؟ چرا ؟

- استفاده از ماشین های کشاورزی چه تاثیری بر تولید محصولات کشاورزی دارد ؟

- مهم ترین منابع انرژی ................ و ..................... است .

علوم

 -گروهی از دانش آموزان که در حیاط مدرسه ، آزادانه به هر طرف حرکت می کنند شبیه مولکول های .............. است .

الف- جامد                       ب- مایع                     ج- گاز                د- جامد و مایع     

 -کارگری می خواهد مقداری بتون را به بام ساختمانی ببرد ، او برای این کار از چه وسیله ای باید استفاده کند؟

الف ) سطح شیبدار                     2) اهرم                 3) قرقره               ۴) فرغون

-در کدام یک از شهرهای زیر وسایل آهنی زودتر زنگ می زند؟

الف) تبریز                   ب) تهران                   ج) ساری                  د) شیراز

- مادر مینا هنگام درست کردن سالاد، آب لیمو را روی کاغذ مینا ریخت، برای خشک کردن کاغذ، آن را اتو کرد. به نظر شما چه اتفاقی روی داده است؟ و چه تغییری صورت گرفته است؟

ریاضی

- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون        د: یکان میلیارد

  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم               

-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

- در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

- کسرهای زیرراباهم مقایسه کنیدازکوچک به بزرگ بنویسید؟

دوهفتم .شش نهم. سه چهارم

- درداخل مربع عدد مناسب بنویسید؟

بیست پانزدهم=مخرج 45 صورت مربع

سه وچهارپنجم =مخرج 5 صورت مربع

هفت=مخرج 1 صورت مربع= مخرج3 صورت مربع

هفتادودونهم = مخرج 1 صورت مربع =مربع

- برای هرکسر دوکسر مساوی بنویس؟

سه هفتم:

چهارششم:

- کسرمساوی دو وچهار پنجم بنویسید که صورت آن 28 باشد.

باآرزوی موفقیت وسربلندی

 

/ 0 نظر / 32 بازدید