خواهش ازمسئولین ومدیران بسیارگرامی

باسلام خدمت همه مدیران مدارس که زحمات کل مدرسه باآنهمه دغدغه واسترس به دوش آنهاست بنده به عنوان یک همکارخواهشمندم  اگرمعلم یامربی درس قرآن نداریدوکسی هم دراین زمینه خبره نیست توروبه خدای علی (ع) سرسری ازاین قضیه نگذریددرخواست مربی ازاداره مربوطه نمائیدچراکه بنده خودشواهدبودم که حتی افرادباسوادبامدرک بالا قدرت وتوانایی لازم برای تدریس ندارندچراکه اصلاَ تلاش جدی درباره این درس بسیارمهم که متاسفانه درمدارس ماصغیرشده است وخیلی سطحی وگذراازکنارآن می گذرندوانتظارداریم که دانش آموزانمان عاقبت بخیرشوندنه تنهااینطورنخواهدبودبلکه بابی اطلاعی یک سری ممکن است ازهمین حالاضربه به این نوگلان زده شودمعلمی که خودتوانایی روخوانی -قرائت و... رادرحدمعمول بلداست چطورمی تواندازروشهای نوین برای ارتقا’ دادن دانش آموزتلاش نماید.

درحال حاضربدلیل نبودمربی قرآن ویاکمبودآن معلم پایه چه گناهی کرده است که بارمسئولیت دیگری رابه دوش بکشددرحالی که می تواند توان خودرادردروس دیگربا قوه بالا بکارببندد.

سپاسگزارم

/ 0 نظر / 34 بازدید