معرفی برخی ازدانش آموزان کلاس2/5 دبستان شهیدمفتح آموزش وپرورش منطقه9تهران

باسلام

الحمدلله رب العالمین

خداراشاکرم که یکسال تحصیلی دیگربادانش آموزانی بوده ام که دنیایی ازمعرفت دروجودشان همچوخورشیدمی درخشیدطوری که دربرخی ازمواقع آنچه راکه انتظارنداشتم مشاهده می کردم که چقدرازروی اشتیاق آنچه راکه به آنهاآموزش داده ام رایادگرفته اندوچقدرزیبادرروحشان جاافتاده است وازروی شوق به آنهامی نگریستم وبادقت دروجودخودم غرق می شدم وباخودمی گفتم خدایاآیاامسال هم توانسه ام تاثیرمثبتی برکالبدآنهاداشته باشم یانه ؟امابارفتارهای خالصانه که بصورت تقلیدازآنهامی دیدم بخصوص زمانیکه درسی رابعدازتدریس من همانندمن تدریس می کردنندونکته ای را فراموش نمی کردند به خودم می بالیدم وتوراای منان من شکرمی گفتم.

دراین مدت همه شاگردانم بگونه ای متفاوت بودندولی دربین آنها افرادی نیزبه چشم می خوردکه دوست داشتن درکنارمعلم خودقراربگیرندوامنیت وآرامشی راکه ازجانب معلم خوداحساس می کردندرابروزبدهنددربین آنهادرپایه پنجم درس می خوانندو

محمدامین هاشمی (7ماه متوالی شاگردممتازبااخلاق -خوشرووهمچنین امین و...)

ابولفضل کریمی(7ماه متوالی شاگرداول بااخلاق-باهوش-مودب -صدای خوبی داردوخواننده خوبی می شودو...)

ابولفضل احمدی راد(زیرک  -حساس-دوست داشتنی- تیزبین)

امیررضا قاسمی(ساکت امادقت فراوانی به موضوع دارد-پرسشگر-بسیارمهربان وگذشت وایثارش ماندگار)

محمدصادق افشار(باهوش-مطالعه گر-خندان-جستجوگر-متفکروشوخ طبع)

امیرحسن ذوالقدر(حافظ کسری ازقرآن کریم-مسلط به پیامهای قرآنی- دارای حجب وحیا-خجالتی)

سجادخمسه( خوش بیان-دوست داشتنی-لایق -دوست دارددرآینده روحانی شود-کمی خجالتی ومتدبر برموضوع )

شایان مهری پور(مهربان-ساکت-استادتقلیدبخصوص تدریس ورفتارمعلم خودش رابهترازهرعملی نشان می دهد-ازتمامی آموزشهای تئاتروپانتومیم وغیردرکلاس ژندخوبی می گیرد-وصدای خوشی دارد

فرزندان عزیزم خداراشاکرم که عمری دوباره یافتم تاخدمتگزار شماآینده سازان ایران اسلامی باشم 

                                         

/ 0 نظر / 29 بازدید