آزمود درس انشاپایه پنجم ابتدایی

 

         نام و نام خانوادگی  :.................................سؤالات آزمون درس انشاآذر ماه ....... پا یه  پنجم    ........

                                                                               

ردیف

 

1

                      مترادف کلمات زیر را بنویسید .

جواب (……………)             ثروتمند   (……………)               جهل(………………)             آتش سوزی  (………………)

 

بارم

1

   2

                  دو کلمه بنویسید که یک جزء آن ها « نامه »   باشد . بعد با هریک جمله ای بنویسید.

 


 

 

1

   3

                 برای هر یک از کلمات زیر یک کلمه ی مخالف ( متضاد )  بنویسید .

بینا    (……………)        وحشی (………………)        مفید    (……………)           درون (………………)

 

1

    4

           برای معانی متفاوت کلمه ی « رسید » دو  جمله ی متفاوت بنویسید.

 

                 

 

5/0

   5

     به هر کلمه یک صفت اضافه کنید.              کتاب

                                                                     جنگل

                                                                                                                                                                                                                                                            

5/0

  6

                    جدول زیر را کامل کنید .

جمله

نهاد

گزاره

مفعول

زمان فعل

حمید دیروز کتابش را خواند .

 

 

 

 

ما به زودی آمریکا را شکست خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 

2

7

 

             هم خانواده ی هر یک از کلمات زیررا بنویسید.

  تحقیق   (................)       تنظیم   (...............)        مراجعه(................)        راضی  (.................)

                 

1

  8

  با این کلمات جمله بسازید.

  سرزده

     کوهسار

     جوینده

      دانایی                                     

1

 

9

مفرد

جمع

 

قلوب

مسئله

 

 

علما

مطلب

 

                      جدول زیر را کامل کنید .

 

 

  

1

 

10

             با استفاده از این کلمات یک متن خنده دار  بنویسید.                قورباغه بشکه تراکتور  - ماست - دریا

 

5/0

 

11

                 در باره این تصویر متن کوتاهی بنویسید .

1

 

12

          کلمات منادا را مشخّص نمایید   .

      من هنگامی که با پدر خود به کوه رفته بودم ، ناگهان به زمین خوردم و در حالی که از شدّت درد به خود                   می پیچیدم ، گفتم: خدایا به من کمک کن . پدرم گفت :« ای پسر باید بیشتر احتیاط می کردی !»

5/0

 

13

       ازچهار  موضوع زیر یکی به دلخواه اتنخاب کرده و در مورد آن انشایی بنویسید .

                    الف) شجاعت ایرانیان                                  ب) آن چه در باره ی کتاب های مرجع می دانید .

                    ج) نامه ای به بهترین کسی که دوستش دارید.              د) در باره ی رفتگر

 موفق باشید: مرتضی نجفی شیخ سرجین                                                                                                                                              

9

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید