ریاضی

یک کیلوگرم = 1000 گرم
برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.
برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
یک متر = 100 سانتیمتر
برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.
برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسیم می کنیم.
یک متر = 1000 میلیمتر
برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.
برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسیم می کنیم.
یک سانتی متر = 10میلی متر
برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در 10 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر 10 تقسیم می کنیم. ·
یک هکتار = 10000 مترمربع
برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر 10000 تقسیم می کنیم. ·
یک کیلومتر = 1000 متر
برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·
یک لیتر = 1000 سی سی
برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·
یک لیتر = 1000 سانتی مترمکعب
برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب می کنیم. ·

 یک سی سی = 30 قطره
برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر 30 تقسیم می کنیم.
برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·

یک مترمکعب = 1000 لیتر
برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
یک مترمکعب= 1000000سانتی متر مکعب
برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم. ·
یک کیلو متر مربع= 1000000متر مربع
برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.
یک کیلو متر مربع= 100هکتار
برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسیم می کنیم.

/ 0 نظر / 45 بازدید