به یاداستاد

تقدیم به تمامی کسانی که با عشق و صداقت برای فرزندان ایران تلاش      

                                       می کنند .

می توان در سایه آموختن                    گنج عشق جاودان اندوختن
اول ازاستاد،یادآموختیم                        پس،سویدا ی سواد آموختیم 

از پدر گر قالب تن یافتیم                     از معلم جان روشن یافتیم
ای معلم چون کنم توصیف تو                چون خدا مشکل توان تعریف تو
ای تو کشتی نجات روح ما                   ای به طوفان جهالت نوح ما
یک پدر بخشنده آب و گل است              یک پدر روشنگر جان و دل است
لیک اگر پرسی کدامین برترین              آنکه دین آموزد و علم یقین
                                                                                        استاد شهریار

/ 1 نظر / 26 بازدید