شیوه های آموزش و ارزشیابی درس نوشتاری (املاء) پایه پنجم ابتدایی

شیوه های آموزش و ارزشیابی درس نوشتاری (املاء)

برای آموزش و ارزشیابی درس املاء و بالا بردن درک بصری و نوشتاری دانش آموزان و درک بیشتر مفاهیم محتوای درس بخوانیم و دقت در محتوای مطالب درس، می توانیم از شیوه های زیر در آموزش و ارزشیابی املاء استفاده کنیم.

الف) یکی از شیوه ها و روشهای اجرای آموزش و ارزشیابی درس املاء در کلاس درس می تواند بدین صورت باشد:  درس مورد نظر را در جلسه قبل برای گفتن املاء انتخاب می کنیم و در جلسه مربوط به فعالیت آموزش و ارزشیابی املاء  ، ابتدا قسمتی از متن درس یا برخی از پاراگرافها و یا بندهایی از درس را انتخاب کرده و به دانش آموزان املاء می گوییم و سپس از قسمتها یا پاراگرافها و بندهای دیگر درس کلمات مهمی که دارای ارزش املایی هستند را انتخاب نموده و دانش آموزان این کلمات را در دنباله ی املاء نوشته و با استفاده از این کلمات و مفاهیم و محتوای درس دنباله ی املاء را خود ادامه می دهند بدین صورت که دانش آموزان کلمات انتخابی را در یک متن چند سطری به کار برده به طوری که قسمت املایی گفته شده و متن تهیه شده با کلمات انتخابی نشان دهنده ی خلاصه ای از مفهوم درس باشد لذا در این شیوه دانش آموزان باید مفهوم محتوای درس را به خوبی درک کرده باشند تا بتوانند دنباله ی درس را به طور خلاصه و مفید در دنباله ی املای گفته شده ادامه دهند و کلمات را نیز به خوبی در متنی که خود تهیه می کنند به کار ببرند.

ب) شیوه ی دیگر آموزش و ارزشیابی املاء بدین صورت است که بعد از انتخاب درس در جلسه قبل بندها یا پاراگرافهایی را از درس انتخاب می کنیم و این بندها را به صورت بدون نقطه در روی تخته می نویسیم و دانش آموزان نیز همزمان متن نوشته شده ی روی تخته را در دفتر خود می نویسند سپس متن خود را با گذاشتن نقطه ها کامل می کنند. در این شیوه دانش آموزان می توانند با استفاده از درک دقیق بصری و مفهومی خود املاء را کامل نمایند.

ج) شیوه دیگر آموزش و ارزشیابی املاء بدین صورت است که بعد از انتخاب درس در جلسه ی قبل ابتدا بخشی از درس را املاء می گوییم سپس با انتخاب کلمات مهمی از درس که دارای ارزش املایی هستند از دانش آموزان می خواهیم که این کلمات را بعد از متن املاء نوشته و سپس برخی از کلمات را به صورت تک کلمه ای و برخی را به صورت دو کلمه و برخی را به صورت سه کلمه با هم در یک جمله به کار ببرند و با آنها جلمه بسازند این جمله سازی می تواند در راستای محتوا و مفهوم درس و کامل کننده ی متن املاء باشد .

د) شیوه ی دیگر آموزش و ارزشیابی املاء بدین صورت است که در جلسه ی قبل یک درس را انتخاب و با استفاده از متن و محتوای درس متنی را تهیه می کنیم و درجلسه ی مربوطه متن را روی تخته می نویسیم و دانش آموزان نیز همزمان متن تهیه شده را در دفتر خود می نویسند در متن تهیه شده تعدادی از کلمات را که از لحاظ املایی مهم و با ارزش هستند را انتخاب و برخی از کلمات را به صورت ناقص در متن تهیه شده می نویسیم بعد از نوشتن متن توسط دانش آموزان از روی تخته ، دانش آموزان باید کلمات ناقص را کامل بنویسند این شیوه نیز سبب بالا بردن و تقویت قوه ی درک بصری و درک مفهومی دانش آموزان از محتوای درس
می شود و با دقت در کلمات مهم درس نحوه صحیح نوشتن این کلمات برای آنان تثبیت خواهد شد.

ضمناً دانش آموزانی که دچار مشکلات املایی بوده و برخی از کلمات مهم در متن املاء را مجدداً به صورت نادرست می نویسند برای آموزش و یادگیری بهتر آنان توصیه می شود که دانش آموزان کلمات غلط را بعد از تصحیح املاء در جمله به کار ببرند یعنی با آن جمله سازی کنند بدین صورت که کلماتی که دانش آموزان اشکال املایی دارند طوری در جمله به کار برده شود که کلمات مورد نظر با رنگ دیگری در جمله نوشته شود تا دانش آموزان با استفاده از درک بصری(دیداری) با شکل املایی کلمه بهتر آشنا شوند.

شیوه های املایی تفریحی

الف) یکی از شیوه های آموزش املاء به صورت تفریحی در فضای باز مدرسه و همراه با بازی
می باشد که دانش آموزان در زنگ املاء به حیاط مدرسه آمده و با استفاده از گچ بر روی دیوار یا کف حیاط به صورت گروهی کلمات مهم درس که دارای ارزش املایی هستند را تمرین می کنند مدیریت این شیوه در اختیار معلم می باشد که می تواند به شیوه های دیگری همچون استفاده از آبپاش و ........... فعالیت تمرین  و آموزش درست کلمات را ادامه دهند.

ب) یکی دیگر از شیوه های آموزش املاء به صورت تفریحی در زنگ املاء در محیط کلاس بدین صورت می باشد که دانش آموزان کلمات مهم املایی درس را دو به دو با هم تمرین می کنند بدین صورت که یک نفر از پشت سر کلمه را روی پشت همکلاسی خود می نویسد او باید همان کلمه را تشخیص دهد ودر دفتر یا برگه یادداشت کند.  این بازی ادامه پیدا می کند تا دانش آموز کلمه ای را غلط بنویسد. در این صورت جای دو نفر عوض می شود. البته در این روش معلم  هم می تواند شیوه های  متفاوتی را به کار ببرد و این بازی املاء نویسی را به متنوع نماید.

/ 0 نظر / 141 بازدید