خاطره زیبای من

لبخندناراحتاز خود راضیخوشمزهناراحتعصبانیاز خود راضیساکتبامن حرف نزنقهراز خود راضیخجالتناراحتخندهشیطانناراحتدروغگوقهقهه

از خود راضیاز خود راضیناراحتخجالتخجالتخجالتخجالتقهقههبغلساکتنگرانفرشتهعصبانیگریهدروغگوعصبانی

باسلام شکلکهای بالا نمادی ازدانش آموزان کلاسم هستندکه دراوایل شروع سال تحصیلی باآنها آشناشدم خیلی مایوس کننده بود درمنطقه ای پایین ترباافکارمتشنج ودیدبرخی اولیا منفی نسبت به معلمین ومدرسه واکثریت طلب کاربرایم کمی سخت به نظر میرسید که بااین گونه اشخاص که برروی تک تک فرزندانشان اثرمنفی داشته چگونه تدریس ویاانجام وظیفه خواهم کرددرحالی که خودم فردی بسیارشادوبسیارصبوروجوان ومعتقدی هستم باخودم اندیشیدم چکار کنم تاانقلاب خیره کننده ای دروجودخانوادهایشان وتحول درروحیه فرزندانشان داشته باشم تااینکه باتلاش فراوان وجدییتی که اول سال بکارگرفتم مواردفوق 360درجه چرخش پیداکردواولیاهمه مطیع ودانش آموزان همه متکی وحرف گوش کن ومودب وبسیارموفق شدندموردی که بسیاربرایم افتخارآمیزبوداینکه استرس واضطراب راازکلاسم خارج نمودم وجسارت سخن گفتن وبااقتدارصحبت کردن رابه دانش آموزانم آموختم کسی رابراحتی نمی توانست پیداردکه درکلاسم گوشه گیرباشدهرچندکارم رامشکل می کردومجبوربودم اطلاعات بروزی رادراختیارشان بگذارم چراکه فهمیده بودندبایدتلاش کردباکتابخانه ای که درکلاسم ایجادنموده بودم باکتابهای خاک خورده منزلشان برایشان منابع مختلفی راجمع آوری ودراختیارشان می گذاشتم ودقیقا فکرمی کردند که من بااین کارم به آنهاآموختم که جرات سوال کردن راپیدانمایندومن باجدییت تمام تدریس مینمودم وبامشارکت مستمرآنهابعضی ازروزهابقدری این مشارکت زیادمی شدکه 45دقیقه زمان تدریس شاید10دقیقه به نظرمیرسیدوزمانیکه زنگ تفریح بصدادرمی آمددانش آموزانم خواهش می کردندکه ادمه بدهیم می دانیدمن یه کاردیگری نیزباب کرده بودم آن هم 5دقیقه ورودبه کلاس همان بدوورداجازه خوردن صبحانه رابه آنهامی دادم تاشادابتردرس راشروع کنندتااینکه ازاین بچه ها مردساختم هرکدام یک معلم شدندطوری که اگرمشکلی پیش می آمدوروزی درکلاس حضورنداشتم همان معلمان خودشان به اولویتی که برایشان گذاشته بودم تدریس می کردندورفع اشکال داشتنداین یعنی موفقیت یک آموزگار-آموزگاری که خودش ازدانش آموزانش بسیارهاآموخت وهم آموخت که چگونه می توان بانبودامکانات وشرایط بهترمی توان علم آموخت وپیروزشدونترسید.وحال

لبخندسوالبای بایمتفکرقلبخندهخوشمزهبامن حرف نزنمتفکرتشویقماچمتفکربامن حرف نزنخنثیلبخندلبخندنیشخند

خندهماچماچمتفکرمتفکرخوشمزهخوشمزهخوشمزهخوشمزهلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندتشویق  

 

/ 0 نظر / 33 بازدید