کاربرگ نظارتی

 

کاربرگ نظارتی وگزارش کار اولیای محترم ازکیفیت مطالعه فرزندان عزیزدرطول سال تحصیلی درمنزل دبستان ابتدایی شهیدمفتح- منطقه 9 تهران                                      

                                          سال تحصیلی92  -  91 

                                               بسمه تعالی               

 

 

روز وتاریخ

 

نظردانش آموزان

تاییدولی دانش آموز

مجموعه ساعات

مطالعه

 

درست

نادرست

 

امضاء ولی محترم

15/8/91

 

 

 

 

16/8/91

 

 

 

 

17/8/91

 

 

 

 

18/8/91

 

 

 

 

19/8/91

 

 

 

 

20/8/91

 

 

 

 

21/9/91

 

 

 

 

22/9/91

 

 

 

 

23/9/91

 

 

 

 

24/9/91

 

 

 

 

25/9/91

 

 

 

 

26/9/91

 

 

 

 

27/9/91

 

 

 

 

28/9/91

 

 

 

 

29/9/91

 

 

 

 

30/10/91

 

 

 

 

1/10/91

 

 

 

 

2/10/91

 

 

 

 

3/10/91

 

 

 

 

4/10/91

 

 

 

 

5/10/91

 

 

 

 

6/10/91

 

 

 

 

7/10/91

 

 

 

 

8/10/91

 

 

 

 

9/10/91

 

 

 

 

10/10/91

 

 

 

 

11/10/91

 

 

 

 

12/10/91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکرات :

أ‌-  اولیای محترم این فرم راتاتاریخ 12/10/91

به آموزگارپایه مربوطه تحویل دهید.

   2- ازاولیاء محترم تقاضا می گردد.ضمن تنظیم گزارش ثبت شده به برنامه ریزی فرزندانشان نظارت کافی مبذول نمائید.

 

 

 

 

آرزوی موفقیت شما

پایه پنجم ابتدایی

 

اداره آموزش وپرورش منطقه 9 تهران

 

 

 

 

  

/ 0 نظر / 26 بازدید