نگرش های اساسی در آموزش درس مدنی پایه ی پنجم ابتدایی

متاسفانه برخی از همکاران به بعضی از دروس، مانند درس مطالعات اجتماعی، به صورت دانستنی ها نگاه می کنند و دانش آموز را  با مسائل درس درگیر نمی کنند و به اینکه دانش آموزان مطالب را حفظ کنند و آن را طوطی وار پاسخ بدهند، اکتفا می کنند.

در هر حال در این پست نگرش های اساسی درس مدنی پنجم ابتدایی را با یک مثال از همان درس آوردم. هر درس راهبردهایی برای خود دارد که در مقابل عنوان درس داخل پرانتز گذاشتم.

 

درس اول : استقلال در جمهوری اسلامی (نظام اجتماعی)

نگرش های اساسی :  بررسی و کاوش، مشارکت، برقراری ارتباط، دانش شخصی، نگرش ها، عدالت جویی، حق طلبی، میهن دوستی

مثال : در جمهوری اسلامی مردم در اداره کشور دخالت دارند و می توانند با رای خود مسولان کشور را انتخاب کنند و نظر خود را به آنها بگویند.

درس دوم : قانون اساسی (مکان فضا)

نگرش اساسی : عدالت جویی

مثال : مقررات در مدرسه باعث ایجاد نظم در مدرسه می شود وبا وجود نظم همه کارها بهتر انجام می گیرد.

درس سوم : رهبری (فرهنگ و هویت)

نگرش های اساسی : انقلاب اسلامی ما بر پایه حق طلبی، ایمان بر خدارهبری امام خمینی و وحدت مردم به پیروزی رسید.

مثال : رهبر جامعه اسلامی مسلمان کامل است او باید عادل، عالم وشجاع باشد. در همه کارها از دستورات اسلام پیروی کند و از اوضاعجامعه به خوبی آگاه باشد.

درس چهارم : در جامعه اسلامی حکومت چه وظیفه ای دارد؟ (نظام اجتماعی)

نگرش های اساسی : مشارکت همراه با رافت، تعاون و همکاری

مثال : حکومت با همکاری مردم صنعت و کشاورزی را توسعه می دهد تا شغل های بیشتری ایجاد شود و درآمد مردم افزایش یابد.

درس پنجم : در جامعه اسلامی افراد چه وظیفه ی دارد؟ (مکان فضا)

نگرش های اساسی : مشارکت، همکاری گروهی و تصمیم گیری

مثال : همه ما در بابر رفتار دیگرات نیز مسولیم یعنی مردم را به کارهای نیک سفارش می دهیم.

درس ششم : وحدت (فرهنگ و هوییت)

نگرش های اساسی :حق طلبی

مثال : جامعه اسلامی ویژگی های دارد از قبیل وحدت، شورا، تعاون، ایثارگری و فداکاری. مسلمان ها به خدا معتقدند و پیامبر، کتاب آسمانی و قبله واحدی دارند.

درس هفتم : شورا (مکان فضا)

نگرش های اساسی : مشارکت، همراهی و کار گروهی

مثال : در کارهایتان با یکدیگر مشورت کنید.

درس هشتم : تعاون (نظام اجتماعی)

نگرش اساسی : مشارکت همراه با تعاون و همکاری

مثال : با یکدیگر در کارهای نیک همکاری کنید. رابطه افراد جامعه با هم مانند رابطه اعضای بدن ما با یکدیگر است.

درس نهم : ایثار و فدا کاری (منابع و فعالیت های اقتصادی)

نگرش های اساسی : میهن دوستی

مثال : دانش آموزان در طول هشت سال دفاع مقدس هم در جبهه جنگ و هم در کارهای پشتیبان و تدارکات ایثار و فداکاری  می کردند.

/ 0 نظر / 33 بازدید