# آب

پیش بسوی نجات آب

در عمق نگاه تشنه ی آب                                                  درسوزوگداز دشت بی تاب این جمله به کوش جان خطاب است                                                 تکلیف همه نجات آب است
/ 0 نظر / 64 بازدید