امتحان درمنزل(مهرماه)

1 - جنبش مولکولی کدام یک از مواد زیر بیشتراست؟                                                              

الف) کاغذ          ب) ئیدروژن            ج) نفت           د) آهن     د) مخلوط   

2 - آهن در چه جایی زودتر  ترکیب               

5  به اکسید آهن تبدیل می‌شود؟                                                            

الف) در جای گرم     ب) در جای خشک     ج) در جای سرد     د) در جای مرطوب

3  - یک ماده ترکیب و یک ماده عنصر نام ببرید.     

4 -به موادی مانند طلا، آهن، مس ، .................. می‌گویند.  

            د) محلول       ج) عنصر                  ب) ترکیب                  الف) مخلوط    

 5-  تاکنون ............. اتم متفاوت شناخته شده است.

6- مولکول راتعریف کنید؟                                    

جغرافی


1-     استان راتعریف کنید؟ 

2 – معمولا بزرگترین وپرجمعیت ترین شهرهراستان،..........آن استان است؟

3-به نظرشماچراکشوررابه چندین استان تقسیم کرده اند؟

4 – پنج شهرازشهرهای کشورمان رانام برده ومرکزآنهارابنویس؟

تاریخ ومدنی

 

1-     مهمترین شهرعربستان ..........بودزیراین شهربرسر..............قرلرداشتوخانه ی........نیزدرآنجابود.

2-     حضرت محمد(ص) درکجابدنیاآمدنام پدرومادراورابنویس؟

3-     چرابه پیامبرمحمدامین می گفتند؟

4-     بعثت راتعریف کنید؟

5-     چراکافران به مبارزه باپیامبرپرداختند؟

6-     معنای استقلال راباذکرمثال تعریف کنید؟

7-     جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

8-     جمهوری اسلامی برپایه..................... ست.

املاء

بادقت متن زیررابخوان وکلماتی راکه نقطه گذاری نشده است رانقطه بگذارید.

اجابت دعا

(امام صادق علیه‌السلام))) فرمود:

هر گاه اراده کردید حیری از حوائح دنیا را از حدای سبحان مسألت نمایید، ابتدا باید خدای عزوجل را ستایس کنید.

و سپس صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید، بس آنگاه حاجت خود را از خداوند کریم بخواهید.

آن حضرت فرمودند: مردی وارد مسحد شد و پس از بجای آوردن نمار، دست به سوی درگاه خداوند درار نمود و حاحات خود را طلب کرد.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) که در آن مسجد حضور داشتند با مشاهده این وضع فرمودند:

این بنده، در حواسته حود از خداوند تعحیل کرد..

بس سخص دیگری آمد و دو رکعت نماز گرارده و ثنای خدا را بجا آورد و سبس بر محمد و آل محمد صلوات فرستاد.

آنگاه رسول خدا فرمودند: که دعایت در آستانه اجابت است.

انشاء وبنویسیم

1 -  انتظارات خودراازمعلم درکلاس درس رادرچهارخط بنویس.
2 – هم معنی کلمات زیررانوشته وباآنهاجمله بسازید.

مشهور :...................

جواب :.......................

متنوع :....................

3 – درجای خالی کلمه ای مناسب بنویس .

می خواستم معنی کلمه ی قطور رابدانم به همین دلیل، به...................مراجعه کردم.

-         زندگینامه     - سفرنامه      - لغت نامه     - دایره المعارف

هم خانواده کلمات زیررابنویس.

تحقیق......................   مراجعه ..............................  راضی ..........................اول..........................

یک نقاشی زیبا وباموضوع آزادبکش وبرای آن یک داشتان کوتاه بنویس

 

  بیت زیررابادقت وهمانندآن بصورت خوشنویسی  دردو خط بنویس.

مگوی اندوه خویش بادشمنان                          که ((لاحول )) گویندشادی کنان                                                           

هدیه های آسمانی

 

1-     خداوند به یعقوب پیامبرچه هدیه ای عطا کرده بود؟

2-     اندازه دلو چه قدربود؟

3-     خورشیدیعقوب درچاه چگونه به سر می برد؟

ریاضی


1- درمورد عدد مقابل ،کدام یک از موارد درست می باشد؟ ( هفت میلیارد و ششصد و دو میلیون و پانصد و شش هزار )

        70060256           760256000    76020056000       7602506000

2- اگر دو عدد49و28را در یک دیگر ضرب نماییم، کدام یک از اعداد زیر به جواب نزدیک تر است؟( به صورت ذهنی )                          

                                     1100             1500       2000    1900  

3- ربع عدد40کدام یک از موارد می باشد؟     

     20          5          10              8

4-     یک کسرجمع ویک کسرتفریق بزرکترازواحدباشکل بکش؟

5-     یک مساله بنویس که پاسخ آن ( ابتدابه کسربنویس)چهار هفتم به اضافه دو هفتم= شش هفتم

6-     برای کسریازده هشتم شکل بکش.

7-     جمع وتفریق زیرراانجام دهیدابتدا به کسربنویسید 

 سه چهارم به اضاه دو چهارم =

هفت پنجم به اضافه سه پنجم =

پنج چهارم منهای دو چهارم =

شش هشتم منهای چهار هشتم=

  موفق وسربلندباشید

/ 0 نظر / 36 بازدید